• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

THÔNG BÁO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2012

 Tên TCPH               : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên giao dịch          : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Trụ sở chính           : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại               : 0511.3621633 – 0511.3621637; Fax: 0511.3621638

Sàn giao dịch          : HNX

Tên chứng khoán    : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Mã chứng khoán     : VCC

Mã ISIN                  : VN000000VCC2   

Loại chứng khoán    : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng     : 03/04/2013

1.       Lý do và mục đích    :Trả cổ tức năm 2012

2.       Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền mặt

3.       Nội dung cụ thể:                

–      Tỷ lệ thanh toán     : 18%/cổ phiếu (01cp được nhận 1.800 VNĐ)

–      Thời gian thực hiện : 18/04/2013

–      Địa điểm thực hiện  :

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế hoạch – Công ty Cổ phần Vinaconex 25: Số 89A Phan Đăng Lưu – Tp. Đà Nẵng kể từ ngày 18/04/2012, vào các ngày làm việc trong tuần (khi nhận cổ tức xuất trình CMND).