• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT đính chính Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 19/03/2022, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 và thực hiện công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022 (“Biên bản họp”) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2022 (“Nghị quyết 01”) theo đúng quy định.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình đánh máy nên có sai sót về nội dung đã công bố tại mục 4 phần B, mục 9 phần D Biên bản họp và Điều 9 Nghị quyết 01. Do đó, Công ty xin đính chính lại thông tin như sau:

– Nội dung đã CBTT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng theo Tờ trình số 106TTr/2022/VC25-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

– Nội dung điều chỉnh: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng theo Tờ trình số 106Tr/2022/VC25-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Công văn số 319CV.2022/VC25-HĐQT ngày 20/7/2022 V/v đính chính Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

Trân trọng