• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 16/3/2022, Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Bùi Phước Hùng- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đề ngày 15/3/2022.

Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua theo quy định pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Công văn số 110CV/2022/VC25-CBTT ngày 16/3/2022 về nội dung trên.

Trân trọng.