• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 08/3/2023, Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trung– Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đề ngày 08/3/2023.

Việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua theo quy định pháp luật.

Trân trọng