• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 7/4/2021, Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và PTGĐ sau đây:

  • Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 7/4/2021.
  • Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 7/4/2021.
  • Ông Nguyễn Thành Trung, Phó tổng giám đốc Công ty đã có Đơn xin thôi chức danh Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/4/2021.

Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua theo quy định pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Công văn 175.CV/2020/VC25-CBTT về nội dung trên.

Trân trọng!