• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Xem văn bản CBTT đính kèm.