• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT ngày ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 03 năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Vui lòng xem đính kèm.

Trân trọng.