• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Quyết định của Hội đồng quản trị số 02.QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 18/2/2021 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

– Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 19/02/2021 – Thứ Sáu

– Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày ĐKCC): 12/03/2021 – Thứ Sáu

– Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 12/04/2021 – Thứ Hai

Trân trọng!