• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Nghị quyết điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 20/7/2022 v/v Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Trân trọng.