• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Quyết định số 41QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 03/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Trân trọng.