• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông toàn văn Quyết định số 203/QĐ-SGDHN ngày 29/3/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu công ty.

Vui lòng xem file Quyết định