• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015

Vinaconex 25 trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015