• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT

Kính gửi Quý Cổ đông!

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex theo đính kèm.

Trân trọng.