• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC- CÔNG BỐ TT BẢN CÁO BẠCH

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông toàn văn Bản cáo bạch Công ty cổ phần Vinaconex 25 chào bàn cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016)

Xem toàn văn Bản cáo bạch