• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần Vinaconex 25 giải trình về việc cổ phiếu VCC tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng của thị trường từ ngày 01/03/2012 đến 07/03/2012 như sau:
Trong thời gian gần đây thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm nên việc cổ phiếu VCC tăng trần 05 phiên liên tiếp vừa qua một phần là theo xu hướng chung của thị trường. Bên cạnh đó theo dự thảo tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty được công bố, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đều hoàn thành, đặc biệt chỉ tiêu cổ tức tăng 20% so với kế hoạch (thực hiện 18%/Vốn điều lệ; kế hoạch 15%/Vốn điều lệ) và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 tăng so với năm 2011 có thể là nguyên nhân làm mã cổ phiếu VCC tăng trần.
Do đó việc mã cổ phiếu VCC tăng trần 5 phiên liên tiếp vừa qua là do các nguyên nhân trên và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex 25.