• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cố phiếu niêm yết bổ sung.

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ Mã chứng khoán: VCC

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

+ Hình thức phát hành cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

+ Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)

+ Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 60.000.000 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

+ Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba ngày 11/4/2017

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file Thông báo số 397/TB-SGDHN ngày 04/4/2017