• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25
Ngày 16/03/2012 Công ty cổ phần Vinaconex 25 nhận được Thông báo số 673/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán. Nay Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính thông báo đến quý cổ đồng:
– Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
– Mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thanh toán: 18%/cổ phiếu
– Thời gian thanh toán: 25/04/2012
Chi tiết xem file đính kèm tại đây