• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 13/3/2012 tại Hội trường Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Quảng Nam, Vinaconex 25 (Mã chứng khoán VCC – HNX) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2011 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
 
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex, các Đơn vị thành viên Tổng công ty tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các Công ty chứng khoán và các cơ quan Báo đài về tham dự và đưa tin.
 
Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Thật, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011  và kế hoạch SXKD năm 2012. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, các chính sách kinh tế, tài chính của Chính phủ đã tác động trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp…, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã đồng lòng vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái thành công hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, khẳng định uy tín và vị thế của Vinaconex 25 tại khu vực miền Trung trên 3 lĩnh vực: Xây dựng, Bất động sản và Vật liệu xây dựng.
Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chính: 


Ông Trịnh Văn Thật – UV.HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả SXKD năm 2011,
kế hoạch năm 2012 và một số nội dung khác
Đại hội đã nghe ông Vương Công San – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và chương trình hành động năm 2012 của HĐQT; Ông Trịnh Văn Thật – UV.HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập quỹ; báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, tổng quỹ tiền lương 2011, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, tổng quỹ tiền lương 2012; Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty;

Ông Vương Công San – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012
Đặc biệt, tại Đại hội lần này, các cổ đông đã nghe Giám đốc Công ty trình bày phương án chuyển đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty từ Quảng Nam ra Đà Nẵng (Tòa nhà Vinaconex 25 số 89A đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng).

Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát trình báy trước Đại hội về tình hình hoạt động 
Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểmt toán; Đề xuất lựa chọn 
đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC Công ty năm 2012
Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011:
Lợi nhuận sau thuế: 13.343.143.806 đồng.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:
Chi trả cổ tức 18% trích từ lợi nhuận năm 2011:10.800.000.000 đồng.
Trong đó:   + Tổng công ty Vinaconex: 5.508.000.000 đồng.
                  + Cổ đông khác: 5.292.000.000 đồng.
Giá trị còn lại trích các quỹ: 2.543.143.806 đồng.
– Quỹ đầu tư phát triển (40%) :1.017.257.522 đồng.
– Quỹ dự phòng tài chính (10%): 254.314.381 đồng.
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50%): 1.271.571.903 đồng.
   Trong đó:  + Quỹ khen thưởng: 635.785.951 đồng.
                    + Quỹ phúc lợi: 635.785.952 đồng.
Năm 2012, nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam nói riêng còn diễn biến phức tạp, các chính sách kinh tế, tài khóa vẫn tiếp tục siết chặc. Bằng sự tính toán, bàn bạc một cách cụ thể, khoa học trên từng lĩnh vực hoạt động, đặc thù vùng miền, tận dụng những thuận lợi và có lường trước những yếu tố bất lợi, khó khăn phát sinh trong năm 2012, tập thể Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 với chỉ tiêu kinh tế và các nhóm giải pháp thực hiện.
 
Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Vinaconex 25 sau hơn 28 năm hình thành – phát triển và hơn 03 năm sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 cam kết đảm bảo quyền tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng Vinaconex 25 trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Biểu quyết trực tiếp thông qua các nội dung đã bàn bạc thảo luận thống nhất tại Đại hội

Cổ đông chất vấn Đoàn chủ tịch về các nội dung trong chương trình nghị sự tại Đại hội