• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Báo cáo tài chính Quý III/2018

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý III/2018, gồm có:

Báo cáo tài chính riêng và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

Báo cáo tài chính tổng hợp và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.