• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020 và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Nghị quyết số 23.NQ/2020/VC25-HĐQT đính kèm.

2. Ông Vũ Văn Mạnh, Kiểm soát viên được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 10/06/2020.

Trân trọng.