• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Xuân Nhàn, Phó Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua cổ phiếu theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng.