• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Từ Trung An – Kiểm soát viên đăng ký bán 10.900 cổ phiếu.

Vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Trân trọng.