• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VSD thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Thông báo số 112/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – ngày 27/02/2023.

Trân trọng.