• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP VINACONEX 25 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 29/03/2023, tại Tòa nhà trụ sở, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã chứng khoán VCC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, chiến lược phát triển năm 2023 và đặc biệt là bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị để đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và quý vị Cổ đông sở hữu/đại diện đối với 9.006.944 cổ phần, tương đương với 75,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Công ty phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như điều kiện kinh tế – chính trị, cho đến hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn cho đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng khiến hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, Ban Điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và đã đạt được kết quả tích cực.

Cổ đông có ý kiến tại Đại hội

Bước sang năm 2023, xác định là năm bản lề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025, tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ dựa vào nền tảng nội lực đã được củng cố trong thời gian qua, tạo được lợi thế phát triển quy mô và hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vinaconex 25 đã kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào định hướng và những nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2025, từ đó gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, nâng cao đời sống cho người lao động và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng.

 

Tin liên quan