• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Quy trình này được xây dựng để làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chuẩn hóa quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tin liên quan