• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Phó Tổng Giám đốc
  • Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
  • Phụ trách chung khối Thị trường và Xây lắp miền Nam
  • Bổ nhiệm ngày 06/2016