• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Thành viên HĐQT
  • Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex tại Vinaconex 25.
  • Bổ nhiệm từ 12/4/2021