• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Bà TRẦN THỊ KIM OANH

Bà TRẦN THỊ KIM OANH

Thành viên Ban kiểm soát
  • Làm việc tại Ban Tài chính kế hoạch và Ban Quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex
  • Bà Oanh đã có 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính
  • Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ
  • Bổ nhiệm ngày 12/4/2021