• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN BÁ HỢP

Ông NGUYỄN BÁ HỢP

Thành viên Ban kiểm soát

Đồng thời là Phó trưởng phòng Phòng QLCP và Hợp

Bà TRẦN THỊ KIM OANH

Bà TRẦN THỊ KIM OANH

Thành viên Ban kiểm soát

Làm việc tại Ban Tài chính kế hoạch và Ban

Ông VŨ VĂN MẠNH

Ông VŨ VĂN MẠNH

Trưởng Ban kiểm soát

Đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát của Tổng Công