• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông VŨ VĂN MẠNH

Ông VŨ VĂN MẠNH

Trưởng Ban kiểm soát
  • Đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex
  • Ông Mạnh đã có 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.
  • Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 Cp, chiếm 0,00% vốn điều lệ