• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Thành viên HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Thành viên độc lập HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty