• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CNPhụ trách chung khối

Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN Ông đã có

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân luật Phụ trách chung khối Vật liệu xây

Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Luật Phụ trách khối Đầu tư, Đoàn thể